Наша школа має статус закладу з поглибленим вивченням англійської мови і до сьогодні ми з честю несемо це звання.

Перспектива домінування англійської мови примусила говорити про необхідність заохочення європейських громадян вивчати другу іноземну мову. Такою мовою у нашому закладі стала німецька, яка вивчається з 5-го класу.

Вчителі іноземних мов метою своєї роботи вбачають зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. Ми робимо все можливе, щоб кожен учень оволодів мовленнєвими навичками, поповнив знання у сферах, які цікаві йому і розкривають йому нові горизонти пізнання!

Міжнародне співробітництво

як напрям діяльності навчального закладу

Забезпечити інтеграцію національної системи освіти в міжнародний освітній простір можна завдяки налагодженню ефективного міжнародного співробітництва.

Пріоритетним завданням діяльності нашого закладу є формування сучасної  полікультурної особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готової до інтеграції у світовий культурний простір. Саме тому адміністрація і педагогічний колектив закладу особливу увагу приділяють налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку.

Діяльність закладу щодо реалізації міжнародного співробітництва охоплює такі напрями:

         Вивчення досвіду зарубіжних колег із модернізації навчально – виховного процесу;

         Участь у програмах, проектах, конференціях міжнародних організаціях;

         Участь у міжнародних науково – практичних конференціях, семінарах;

         Організація позакласної діяльності.

    Ми заохочуємо вчителів до співпраці з міжнародними і всеукраїнськими освітянськими організаціями, допомагаємо учням закладу знайти контакти і налагодити спілкування з однолітками, ознайомлюємо із діяльністю міжнародних організацій.

Особливості організації міжнародного співробітництва

    В організації та створенні умов для розвитку міжнародного співробітництва  закладу важливу роль відіграють адміністрація, методичне об’єднання вчителів англійської та німецької мов.

    Адміністрація закладу координує діяльність із міжнародного співробітництва, а саме:

– Організовує проведення в закладі освітніх заходів міжнародного та всеукраїнського рівня;

– Спрямовує роботу методичного об’єднання вчителів англійської та німецької мови.

    Методичне об’єднання вчителів англійської та німецької мов здійснює супровід міжнародного співробітництва:

– Налагоджують інтернет – листування, оnlіnе – спілкування з учнями й учителями європейських навчальних закладів;

– Проводять міжнародні відео конференції;

– Співпрацюють із Британською Радою в Україні;

– Участь у міжнародних проектах, програмах і конкурсах;

– Семінари з питань міжнародного співробітництва.

    У нашому закладі учні вивчають англійську мову з 1-го класу, з 5-го – пропонується друга іноземна мова – німецька, у 10-х та 11-х класах учні вивчають країнознавство Англії та США і літературу Англії та США та технічний переклад. Обравши європейський вимір мовної освіти, наш навчальний заклад ставить собі за мету гуманізувати весь навчально-виховний процес і на цьому тлі готувати своїх випускників усебічно розвиненими, конкурентоспроможними громадянами.

 

Співпраця з міжнародними громадськими організаціями

    Реалізуючи ідею міжнародного співробітництва, ми співпрацюємо з видавництвами Oxford University Press, Cambridge University Press, Express Publishing (Велика Британія) та компанією «Лінгвіст».

Результати міжнародного співробітництва закладу

Учні нашої школи є постійними учасниками міжнародних конкурсів з англійської та німецької мови. Багато років поспіль старшокласники беруть участь у програмі обміну майбутніх лідерів FLEX , стають переможцями і виборюють право навчатися за кордоном . Вони проживають  в американських родинах протягом навчального року та навчаються в американських середніх школах.

 «Програма обміну майбутніх лідерів» «FLEX», організована American Council  for International Education.

     Головним у навчанні іноземних мов є формування комунікативної компетенції. І найважливіша роль у цьому процесі відводиться особистості вчителя, його людським, професійним якостям. Тому особливий акцент у роботі методичного об’єднання вчителів іноземних мов нашої школи робиться на підвищення фахового рівня вчителя, що включає в себе не тільки проходження курсів підвищення кваліфікації при Кіровоградському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, а й постійну роботу над собою, участь у майстер-класах, проведення семінарів-практикумів для вчителів іноземних мов, зустрічі з носіями мови співпраця з Корпусом миру США в Україні. Традиційними стали зустрічі з науковцями, методистами зарубіжних видавництв, які також надають методичну допомогу вчителям, знайомлять їх із новими підручниками, проводять семінари.

     В наш час починається нова ера розвитку навчаня, виховання і системи освіти вцілому. Щоб бути не останніми на освітній арені вчителю і учням потрібно мати певний рівень знань, умінь та навичок. На сьогодні вже недостатньо самоосвіти за допомогою навчальної та методичної літератури. Часи розвитку міжнародних мереж та комунікацій вимагають високого рівня професіоналізму, постійного сходження по східцях успіху та підтримання високого рейтингу, що досягається нелегко. Високий професійний рівень, наполегливість, невичерпний творчий потеціал, невиліковний оптимізм: всі ці якості має колектив кафедри німецької мови. Хоч й в школі німецьку мову вивчають як другу іноземну, але це не заважає вчителям та їхнім учням бути на висоті.  

     З 2010 року вчителі німецької мови тісно співпрацюють з українським представництвом німецького видавництва навчальної літератури «Hueber» . Беруть участь в міжнародних конкурсах , виборюють призові місця.

     Проводиться Міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів.  Учні старших класів беруть участь у різноманітних міжнародних програмах. Серед них можна назвати:

Freedom Support Act та  Euroclub

– «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX )

– Участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської  молоді «Україна – Німеччина: міжкультурний діалог»

– Участь у конкурсах з англійської мови «Гринвіч», «Пазл», «Альбус»,

 «Мультимедійний тест», з німецької мови «Орлятко», «Альбус»,

«Мультимедійний тест».

    Вчителі закладу постійно беруть участь у міських, обласних та Всеукраїнських конференціях, творчих педагогічних конкурсах, у Всеукраїнському огляді-конкурсі «Панорама відкритих уроків».

     Наш заклад створює атмосферу, яка спонукає учнів до вивчення іноземних мов, сприяє розвитку їхніх творчих здібностей.

Завдяки невтомній роботі вчителів та учнів СЗОШ №32 престиж цього закладу знаходиться на належному рівні.  

    Досвід налагодження та розвитку міжнародного співробітництва ми поширюємо шляхом участі у педагогічних виставках міста, учителі школи беруть участь у семінарах – практикумах на відповідну тематику. У 2014 році  британське видавництво «Cambridge University Press»  та компанія «Лінгвіст» проводила практичний семінар для вчителів англійської мови “CLIL: content and language integrated learning approach” і вчителі нашої школи брали участь в ньому .

   Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її у європейський та світовий простори, нові політичні, соціально – економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус, який у нашій країні постійно зростає.

Іноземна мова є важливим засобом між культурного спілкування, вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається. У зв’язку з цим стає актуальною позиція, за якої здатність зрозуміти представника іншої культури залежить не тільки від коректного використання мовних одиниць, але й від особливих умінь розуміти норми його культури, у тому числі мовленнєвої поведінки у різноманітних ситуаціях спілкування. Це зобов’язує розглядати іноземну мову не лише як засіб між культурного спілкування, але і як своєрідний інструмент пізнання іншої культури та пропаганди власної, що сприяє духовному взаємозбагаченню, підвищує рівень гуманітарної освіти.

   Зі здобуттям незалежності Україна взяла курс на плідну і довготривалу співпрацю з багатьма зарубіжними країнами, що передбачає розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків у різних сферах життя: політиці, виробництві, економіці, культурі, мистецтві, освіті, підприємництві, спорті. За таких умов перед спеціалістами різних галузей, учнями ліцеїв, коледжів, спеціалізованих шкіл відкриваються реальні можливості навчання, проходження практики, стажування та роботи в зарубіжних країнах. Однією з обов’язкових умов реалізації названих цілей є знання іноземної мови.

   Навчально-виховний процес із іноземних мов у школі здійснюється на таких принципах як:

         принцип комунікативної спрямованості навчання, що забезпечує практичне оволодіння іноземною мовою в усній і писемній формах;

         принцип ситуативності й тематичної організації навчального матеріалу, які створюють умови для адекватної реалізації ідеї комунікативності;

         принцип діяльнісного характеру навчання, що передбачає цілеспрямоване оволодіння мовленнєвими діями з метою їх подальшого використання для розв’язання певних комунікативних завдань;

         принцип соціокультурного спрямування навчального процесу, який забезпечується відповідними автентичними матеріалами.