Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність практичногопсихолога та соціального педагога .Вона працює за напрямками, що включають: роботу з учнями, їх батьками, педагогічними працівниками. Мета даної діяльності – створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів.У закладі освіти психологом  працює Піддубна Світлана Олександрівна, спеціаліст  І категорії. Закінчила Кіровоградську  Соціально-педагогічну академію.

Педагогічне кредо:

«Своє  завдання бачу в тому, щоб допомогти дитині зрозуміти себе, навчитися ефективно взаємодіяти з іншими людьми, грамотно і конструктивно  вирішувати конфліктні ситуації,  вибудовувати свій життєвий   шлях відповідно до своїх   мрій, бажань і можливостей, стати людиною, здатною створити своє особисте життя. І просто бути щасливим тут і зараз.

У закладі освіти також працюють два соціальних педагоги: Таран А.О., освіта Кіровоградський державний педагогічний університет ім..В.Винниченка та Набойченко М.М.,вища освіта Кіровоградський державний педагогічний університет ім..В.Винниченка

     

У закладі освіти також працюють два соціальних педагоги: Таран А.О., освіта Кіровоградський державний педагогічний університет ім..В.Винниченка та Набойченко М.М.,вища освіта Кіровоградський державний педагогічний університет ім..В.Винниченка 


Проблема, над якою працюють  соціальні  педагоги

«Формування духовної, творчої, соціально-активної, всебічно розвиненої особистості з комплексом життєвих позицій і цінностей».

Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:

1) Консультативна, яка полягає у професійному вирішенні тих проблем, з якими приходять до психолога та соціального педагога.
2) Психодіагностична включає організацію комплексного соціально-психологічного дослідження, яке потребує ґрунтовного аналізу та інтерпретації отриманих результатів. На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.
3) Психокорекційна робота, направлена на розвиток здібностей, формування особистості учня, подолання негативних явищ у навчальному закладі, в сім’ї, соціальному оточенні.
4) Профілактична робота направлена на попередження, запобігання правопорушенням, насиллю серед неповнолітніх, навчання конструктивного розв’язання конфліктів, орієнтацію на здоровий спосіб життя, психологічну просвіту батьків.
У цьому напрямку проводяться різні заходи, ми співпрацюємо з центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, службами у справах дітей, центром зайнятості, закладами охорони здоров’я тощо.

Соціально-психологічна служба:

-Здійснює психологічний супровід розвитку дитини.
-Визначає психологічну готовність дітей до навчання у школі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).
-Вивчає процесу адаптації першокласників та п’ятикласників до шкільного життя.
-Виконує пихологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
-Допомогає в професійному самовизначенні старшокласників.
-Проводить роботу з учнями старшого шкільного віку (а саме, виявлення психологічної готовності до «дорослого життя»).
-Виявляє дітей девіантної поведінки (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади).
– Дає рекомендації та поради батькам, вчителям, учням.
-Проводить психологічну діагностика важковиховуваності та акцентуації характеру.
-Розробляє програми педагогічної та психологічної корекції неадекватної поведінки.
-Здійснює пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
-Врегулювує конфліктні ситуації.
-Працює  з обдарованими дітьми.
-Проводить роботу  з дітьми різних категорій (сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС…)

Напрями роботи соціальних  педагогів закладу:

 – діагностичний напрям – вивчення та оцінювання за допомогою методик, анкетувань, опитувальників, тестів особливостей діяльності особистості, мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, джерел негативного впливу на дітей; 

– прогностичний напрям – прогнозування на основі спостережень та досліджень динаміки розвитку негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на особистість чи клас.

– консультативний – надання порад, рекомендацій учням, батькам, учителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога.

– правозахисний – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей, представлення їхніх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей);

– профілактичний – переконання учнів у доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно суспільних норм, здоров’я, способу життя;

– соціально-перетворювальний – перетворення негативних соціальних впливів на позитивні за допомогою тренінгових занять, брей-рингів, семінарів, бесід.

– організаційний – ведення документації ( журналу щоденного обліку роботи соціального педагога, протоколів звернень учнів, батьків, вчителів тощо), написання планів робіт на рік, на місяць, формування банку даних на дітей соціально-незахищених категорій тощо.

Соціальний педагог та психолог – це одні із головних фігур у закладі , які покликаі об’єднати зусилля сім’ї, школи, громадськості для надання допомоги дитині. Освітлення душі особистості, підготовка її до життя, професійної мобільності та сприяння швидкій адаптації до змін і розвитку в освітній, соціальній, культурній, політичній сферах – ці напрями є своєрідною основою, на якій базується діяльність соціального педагога в школі.